Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Van de Locht B.V., hierna gezamenlijk te noemen leverancier, zoals gedeponeerd bij de KvK te Den Haag.

1. Definities

AV: de onderhavige algemene voorwaarden;

Opdracht: iedere overeenkomst die wordt aangegaan met leverancier;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst sluit;
Goederen/zaken: al hetgeen door leverancier krachtens overeenkomst aan een opdracht gever ter beschikking wordt gesteld dan wel wordt gebruikt bij uitvoering van de opdracht zoals materieel.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het verhuren en/of leveren van zaken en/of diensten die worden aangegaan door/met leverancier.
 • 2.2 Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de opdrachtgever, die met leverancier een overeenkomst sluit, worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van leverancier van toepassing zijn.
 • 2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

3. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 • 3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door opdrachtgever en/of leverancier verstrekte gegevens. Offertes gelden tot maximaal 14 dagen na dagtekening daarvan.
 • 3.2 Afwijkingen en/of aanvulling op gedane aanbiedingen binden leverancier alleen, indien deze door leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 • 3.3 Opgaven, specificaties en afbeeldingen verstrekt door leverancier betreffende maat, capaciteit en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt. Voor schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen kan leverancier nimmer aansprakelijk gehouden worden.
 • 3.4 Overeenkomsten komen tot stand zodra leverancier een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen/aanvullingen op een overeenkomst, alsmede acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel schriftelijk te worden bevestigd.
 • 3.5 Indien een door leverancier aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdracht (bevestiging) niet of niet ondertekend binnen 3 dagen na verzending aan leverancier wordt geretourneerd, dan mag leverancier ervan uitgaan dat opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van de bedoelde opdracht(bevestiging), tenzij opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft laten weten daarmee niet akkoord te gaan.

4. Prijzen en tarieven

 • 4.1 Prijzen en tarieven worden per opdracht door leverancier vastgesteld en gelden slechts voor de datum van levering in euro’s exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 4.2 In de prijzen en tarieven van leverancier zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door leverancier gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden hersteld.
 • 4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum c.q. de datum waarop de zaken bij verhuurder in goede staat zijn terugbezorgd c.q. zijn teruggehaald. Een gedeelte van een dag telt als een gehele dag.
 • 4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen en dergelijke, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 4.5 Levering vindt plaats ‘afdepot’ van leverancier door overhandiging van de zaken aan de opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd naar de plaats van bestemming zoals opgegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is. Het opgegeven tijdstip van afleveren geldt slechts bij benadering. Nimmer kan leverancier aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van het aflevertijdstip.
 • 4.6 Vorstverletdagen, weekenddagen en vastgestelde feesten vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
 • 4.7 Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden dan komen daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet kunnen uitvoeren van de opdracht etc. voor rekening van opdrachtgever.
 • 4.8 Kosten van verzekering komen voor rekening van opdrachtgever.
 • 4.9 Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde waaronder kosten van transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van opdrachtgever.

5. Betalingen

 • 5.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, door bijschrijving op haar bankrekening te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • 5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.
 • 5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in gebreke is, worden alle vorderingen van leverancier direct opeisbaar en is de opdrachtgever gehouden de wettelijke (handels-)rente – een gedeelte van een maand als een maand gerekend – over het totale opeisbare bedrag aan leverancier te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke alsook gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het opeisbare bedrag of € 300,00 wanneer 15% een lager bedrag oplevert dan € 300,00.
 • 5.4 Leverancier is gerechtigd alle verbintenissen welke zij, uit welken hoofde dan ook, jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens leverancier niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is leverancier gerechtigd iedere overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding terzake, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

6. Beëindiging overeenkomst

 • 6.1 Leverancier behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op betaling van de huur, vergoeding van schade aan zaken c.q. vermissing daarvan.
 • 6.2 Leverancier heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen/te ontbinden indien:
  het personeel van leverancier dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen, (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name windsnelheid, van dien aard zijn dat voortzetten van de werkzaamheden niet verantwoord is;
  opdrachtgever op enigerlei wijze jegens leverancier in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel diens faillissement wordt aangevraagd, wordt opgenomen in een schuldsaneringsregeling, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt/verkrijgt of insolvent wordt of een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
 • 6.3 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan leverancier toe te rekenen oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.
 • 6.4 Indien opdrachtgever een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort, dient leverancier als volgt schadeloos te worden gesteld:
  20 % van de huurprijs i.g.v. annulering uiterlijk 1 dag voor aanvang van de opdracht
  50 % van de huurprijs i.g.v. annulering uiterlijk 4 uur voor aanvang van de opdracht

7. Reclames

 • 7.1 Onder reclames worden verstaan alle klachten van de opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering van) de opdracht.
 • 7.2 Reclames dienen, op straffe van rechtsverwerking, schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.
 • 7.3 De opdrachtgever is verplicht bij (af)levering het gehuurde en/of de zaken te controleren op eventuele gebreken, beschadigingen e.d. en dit binnen 24 uur schriftelijk bij leverancier te reclameren. Hierna vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en/of gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is.

8. Verzekeringen en schade

 • 8.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot inname van leverancier.
 • 8.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier niet toegestaan de zaken onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van leverancier de zaken van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
 • 8.3 De opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. Hij is verplicht de zaken tegen vervanging- waarde te verzekeren bij een in Nederland algemeen geaccepteerde verzekeringsmaatschappij ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal. Indien de zaken als gevolg van een schade of een risico verloren gaan of beschadigd worden, of uit de macht van de opdrachtgever geraken, dan dient opdrachtgever de leverancier direct te informeren en de hiervoor door de verzekering te betalen vergoeding aan leverancier te worden uitbetaald. De opdrachtgever is verplicht, zijn verzekeringsmaatschappij(en) van deze verplichting in kennis te stellen en aan leverancier de namen en adressen van zijn verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. Leverancier heeft het recht, de verzekeringsmaatschappij(en) ervan in kennis te stellen dat de door de verzekering te betalen vergoedingen voor de zaken die eigendom zijn van leverancier aan leverancier uitbetaald dienen te worden.
  Opdrachtgever cedeert bij voorbaat de eventuele uitkeringen die onder de verzekering ten aanzien van het huurobject worden gedaan aan leverancier. De huurovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden dienen als daartoe bestemde akte van cessie te worden aangemerkt. Opdrachtgever is gehouden om in geval van schade direct mededeling van deze cessie aan verzekeraar te doen.
  Opdrachtgever is gehouden binnen acht dagen de schade die leverancier dientengevolge lijdt te vergoeden. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde. Tevens dient opdrachtgever de huurpenningen tot het einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen daaronder begrepen, aan leverancier te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht opdrachtgever zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan leverancier.
 • 8.4 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat gedurende de huur de zaken van leverancier niet worden vermengd met soortgelijke zaken van derden.
  Mocht vermenging, zoals bedoeld in dit artikel 8.4, toch optreden, dan is de opdrachtgever gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan leverancier te vergoeden.
  Deze schade wordt bepaald op de waarde van de zaken vast te stellen door leverancier.
  Een en ander zal geschieden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 • 8.5 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens leverancier uitgevoerd. Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van leverancier. Alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. Defecten die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door onvoldoende dagelijks onderhoud zoals verkeerde plaatsing zijn voor rekening van opdrachtgever.
  Mankementen en schades dienen terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan hiervan schriftelijk (bij voorkeur per email) aan leverancier te worden gemeld.
 • 8.7 Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan leverancier worden teruggeleverd, is de opdrachtgever verplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan leverancier te vergoeden. Bij teruglevering heeft de opdrachtgever het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door leverancier op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door leverancier geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.
  Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dienovereenkomstig verlengd en is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen huurprijs door te betalen tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.8 Boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het gehuurde hebben plaatsgevonden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • 8.9 De opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van zaken aan leverancier, om welke reden dan ook, leverancier ten minste drie dagen van tevoren daarvan te verwittigen. De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de zaken ontstane schade, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
 • 8.10 Nadat leverancier het gehuurde heeft terugontvangen, houdt zij het recht om binnen een redelijke termijn van minimaal 8 dagen bij de opdrachtgever te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat is terugontvangen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.
  Leverancier heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding geeft.
 • 8.11
 • 8.12 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door leverancier zal worden afgehaald, zal opdrachtgever de zaken na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door leverancier in rekening worden gebracht.

9. Facturering

Facturering van de huurprijs door leverancier aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. Aansprakelijkheidsbeperking

 • 10.1 Leverancier is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van het ter zake verzekerde bedrag en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van leverancier dekking biedt.
 • 10.2 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • 10.3 Leverancier is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan.
 • 10.4 Ook is leverancier niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door leverancier gebruikte hulp- of vervoermiddelen.
 • 10.5 Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij leverancier legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.
 • 10.6 Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het door verhuurder aan opdrachtgever verhuurde huurobject.
 • 10.7 Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van precarioverplichtingen.

11. Overmacht

 • 11.1 In geval van overmacht heeft leverancier het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
 • 11.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van leverancier geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdige levering door toedoen van toeleveranciers, ziekte van personeel en/of hulppersoneel van leverancier, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, werkstaking, terrorisme, verkeersbelemmeringen, belemmerende weersomstandigheden en dergelijke.

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle door leverancier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen – waaronder ook dienen te worden verstaan schadevergoedingen, incassokosten en renten – jegens leverancier zal hebben voldaan. Opdrachtgever is niet vrij tot dat moment goederen te vervreemden of enig recht daarop te verlenen.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met leverancier en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

14. Bevoegde rechter

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin leverancier is gevestigd, is bevoegd de geschillen die uit de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij leverancier ervoor kiest om de rechter van de woon-/vestigingsplaats van opdrachtgever in te schakelen.